Ruskov

Ruskov

Názov obce Starosta obce Adresa o.ú. Telefón Fax E-mail
Ruskov Ing. Štefan Markovič Slančícka 94
044 19 Ruskov
055 6941422 055 7296528 ocu@obecruskov.sk

Samospráva

                                              Starosta obce pán Ing. Štefan Markovič


                                               Poslanci obecného zastupiteľstva

Meno poslanca oblasť pôsobenia
Blaňár Peter  
Blaško Mikuláš  
Čorňák Vladimír  
Dzurová Darina  
Kinlovičová Katarína, Ing. zástupkyňa starostu
Kolbaiová Katarína  
Mikloš Peter  
Tribula František  
Vargová Alena, Bc  

Prednosta obecného úradu : Milan Varga
Hlavný kontrolór                     :  František Horňák
DokumentyPoloha
Obec Ruskov leží v nadmorskej výške 223 m.n.m. , na výcodnom okrali Košickej kotliny vo vzdialenosti 21 km východojuhovýchodne od Košíc. Katastrálne územie má výmeru 2021 ha. Z toho poľnohospodárska pôda má výmeru 721 ha.
V súčasnosti má 1 307 obyvateľov a 392 domov. Má dve samoty Regetu a Dilkoš. V obci je 98,9% obyvateľov slovenskej národnosti vo vierovyznaní prevažuje rímskokatolícka konfesia.

Mapy


                       Miesto obce Ruskov v Združení obcí Slanského mikroregiónu

                      

                                 

História

V obci ako dôležitom strategickom bode na ceste z Pohornádia do Zemplína boli usadení asi na rozhraní 11. a 12. storočia ruskí strážcovia. Obec sa spomína prvý raz roku 1220 (pod názvom Vruzca). Keďže pred r. 1332 – 1337 bola tu katolícka farnosť, možno usudzovať že pôvodní obyvatelia boli zamenení inými. V roku 1427 mala 52 port patriacich trom zemepánom. V 18. storočí splynula so susednou obcou Regete, ktorá bola rovnako stará ( prvá správa z r.1298).
Katolícky kostol Mena Panny Márie, bol postavený po prvej svetovej vojne na mieste starého románskeho kostolíka, ktorý pochádzal z roku 1204 a bol niekoľkokrát prestavaný a v roku 1894 bol obnovený. Ruskov prislúchal zemi Slanec a bol majetkom Slanského hradu, takmer jedno celé tisícročie. Rozsiahle slanské panstvo vyše 400 rokov patrilo najvýznamnejšiemu šľachtickému rodu Forgáčovcov. O blízkom vzťahu Forgáčovcov k Ruskovu svedčí aj skutočnosť, že pri jednej t prestavieb kostola bola pod kostolom vybudovaná hrobka v ktorej sú pochovaní traja z rofu Forgáčovcov. V kostole bol v roku 1916 pohreb posledného majiteľa slanského panstva grófa Štefana Forgáča narodeného v roku 1854. Podľa jeho želania bol pochovaný pri loveckom zámku Kerekhegy v Slanských vrchoch, kam ho z ruskovského kostola vyprevadil početný sprievod obyvateľov to všetkých obcí panstva. Truhlu viezol záprah s niekoľkými pármi anglických čistokrvných koní, na chov ktorých sa gróf špecializoval. Bol konštruktérom a projektantom rôznych technických zariadení na panstve. Výstavbu železnice do Čiernej nad Tisou, ktorá viedla cez jeho panstvo podporil sumou pol milióna zlatých a drevnou surovinou.Patrí tiež medzi poľovnícke legendy, nelen počtom ulobenej tveri, ale aj starostlivosťou o zver so svojimi veľkými teoretickými aj praktickými skúsenosťami. Spolu s grófom Károlyim založili jeleniu oboru s rozlohou 3000 ha, do ktorej doviezli jeleniu zver z východných Karpát a Zadunajska.
Obec Ruskov bola už v 19. storočí známa pálením uhlia, pálením ovocných destilátov, hlavne chýrnej ruskovskej slivovice.V roku 1949 Andrej Ander po presťahovaní z Kucika pod železničnú trať vybudoval na tie časy technicky moderný liehovar na spracovanie ovocia vypestovaného v okolí. Obec bola známa výrobou sudov , korýt a kováčstvom . Miestni remeselníci boli situovaní do najstaršej časti obce – Kucik. Na prelome storočia tu pracovali garbiari, tesári, obuvníci, tkáči a krajčíri.
Roľníci odvážali na jarmoky a priamym odberateľom do Košíc, hydinu,hovädzí dobytok, prasiatka, mliečne výrobky, vajíčka, plátno, ovocie, zeleninu, ovocné destiláty, výrobky z kože a dreva.
Spracované podľa 1.Kolektív, Súpis pamiatok na Slovensku, Obzor,Bratislava,1969
2.Čiderová, M., Z históriea súčasnosti obce Ruskov,Obecný úrad
Ruskov,2004
3.Kolektív, Mestské lesy Košice na prelome tisícročí,
KARNAT,Košice.2003

Píšťalový organ v ruskovskom kostole

V roku 1967 bol v kostole inštalovaný organ, ktorý bol pôvodne majetkom grófa Štefana Forgáča a rozmiestnený bol v niekoľkých miestnostiach Slanského kaštieľa. Po zbúraní kaštieľa bol odpredaný Rímsko- katolíckej cirkvi v Ruskove. Po niekoľkoročnom uskladnení v kostole ho inštalovala Remesloslužba Košice. Posviacka sa uskutočnila 14.05.1967. Po nej bol organový koncert kde účinkoval majster Ivan Sokol.
Podľa Kaspera Jansena, kurátora Pianola Museum of Amsterdam, ide o americký aeolianský píšťalový organ nevyčísliteľnej hodnoty. Gróf Štefan Forgáč ho kúpil v Berlíne v roku 1912 od firmy Choralian Company. Pri zakúpení mal 16 radov píšťal s takmer tisíckou organových píšťal a harfou s dvoma klaviatúrami a pedálom. Mal klasický elektro-pneumatický ovládací systém so 16 tónovým hracím automatickým systémom. Automatickú hru umožňovali perforované valčeky v ktorých bola hudba naprogramovaná. Či ide o dôsledné a komplexné znovuinštalovanie organu v pôvodnom technickom a hudobnom rozsahu a kvalite posúdite sami pri svojej návšteve v Ruskove.Aktuality

                 Šport

                           Futbal

                                      V zápase s Perínom, Ruskov potvrdil svoje kvality a vyhral v pomere 1: 5. Tým si potvrdil   
                                      postup do krajskej ligy.


                                                       
                                                           V priebehu zápasu
                                                           Radosť po zápase

 

                                                           Tí ktorí sa o postup pričinili